JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

1 2 »
Ein fiskebåt i Nordland. Vert den neste rettsaken frå samar om den historiske retten til å hauste frå havet?

Ein fiskebåt i Nordland. Vert den neste rettsaken frå samar om den historiske retten til å hauste frå havet?

Foto: Morten Strøksnes

Om det norske og det samiske (2)

Korleis passar våre førestillingar om reindrift overeins med røynda? Har sjøsamar meir rett til fisken i havet enn etnisk norske fiskarar?

MortenStrøksnes
Nordsamar i Sápmi, fotograferte kring år 1900.

Nordsamar i Sápmi, fotograferte kring år 1900.

Foto: Granbergs Nya Aktiebolag

Om det norske og det samiske

DEL 1. Striden om vindkraftverka på Fosen har piska opp ein lang rekke konfliktar rundt det norske og det samiske. I dette essayet tar Morten A. Strøksnes for seg bitre kontroversar rundt eigedomsrett, ILO-konvensjon nr. 169, historie, juss, demokrati, identitet, reindrift, fiske og kunst.

MortenStrøksnes
Markering mot Fosen-vindkraft utanfor Sametinget.

Markering mot Fosen-vindkraft utanfor Sametinget.

Foto: Jan Langhaug / NTB

Tid for å følge menneskerettane

I ein leiar i Dag og Tid skriv redaktør Svein Gjerdåker at det er tid for eit kompromiss i Fosen-saka, og at vi må finne ei løysing der vindturbinane får stå, samtidig som reindrifta på Fosen får fortsette, om enn ikkje heilt som før.

Ordskifte
Det vert hevda at reindrifta på Fosen vil gå til grunne om ikkje vindturbinane på Roan og Storheia blir riven.

Det vert hevda at reindrifta på Fosen vil gå til grunne om ikkje vindturbinane på Roan og Storheia blir riven.

Foto: Heiko Junge / NTB

Hva nå?

Fosen-saken var et gjennombrudd for den internasjonale urfolksretten i Høyesterett. Domstolens storkammer bygde enstemmig på praksisen fra FNs menneskerettighetskomité da den fant at vindkraftkonsesjonen krenket samenes rettigheter. Etter halvannet år har regjeringen endelig akseptert at Høyesterett fant konsesjonsvedtaket folkerettsstridig. Men hva sier folkeretten om hvilke tiltak som nå må gjennomføres?

Ordskifte

Rein og vindkraft

Utbygginga av Alta-vassdraget ville bli en katastrofe for reindrifta. Det påsto seks reinbeitedistrikt med støtte fra forskere for 40 år siden. Energiminister Bjartmar Gjerde ble latterliggjort da han viste til at utbygginga kun ville berøre 21 rein.

Ordskifte

Tid for kompromiss

Som vi alle veit no, til og med regjeringa, bryt bygginga av dei 151 vindturbinane på Fosenhalvøya med FN-konvensjonen om sivile og politiske rettar og den retten reindriftssamane i området har til eiga kulturutøving.

SveinGjerdåker

Vindmøller i ein rettsstat?

Det er ikkje noko nytt at vindmøller er kjennemerke på ein rettsstat eller noko anna som me helst ikkje vil vera.

Ordskifte

Eit øksehogg i magen

Ei øks høgg meg i magen når eg ser kuftekledde demonstrantar verte frakta vekk av store, svartkledde kråker. Eller er det politimenn?

SusanneHætta
Reinsdyr vandrar rundt vindmøllene i Storheia vindpark, som er den største av vindparkane i porteføljen til Fosen Vind. Da han blei overført til ordinær drift i februar 2020, var han Noregs største vindpark, med 80 turbinar og ein effekt på 288 MW.

Reinsdyr vandrar rundt vindmøllene i Storheia vindpark, som er den største av vindparkane i porteføljen til Fosen Vind. Da han blei overført til ordinær drift i februar 2020, var han Noregs største vindpark, med 80 turbinar og ein effekt på 288 MW.

Foto: Heiko Junge / NTB

Ein vanskeleg vitskap

Dommen i Fosen-saka handlar om kulturelle rettar, men er bygd på naturvitskap. Forskinga på rein og vindkraft er ikkje eintydig.

Per AndersTodal

Har ikkje sett teikn til tilvenning

Beitelandet kring vindparkane på Fosen er tapt i den forstand at det ikkje kan brukast som før, seier reinforskar Anna Skarin.

Per AndersTodal
1 2 »
1 2 »
Ein fiskebåt i Nordland. Vert den neste rettsaken frå samar om den historiske retten til å hauste frå havet?

Ein fiskebåt i Nordland. Vert den neste rettsaken frå samar om den historiske retten til å hauste frå havet?

Foto: Morten Strøksnes

Om det norske og det samiske (2)

Korleis passar våre førestillingar om reindrift overeins med røynda? Har sjøsamar meir rett til fisken i havet enn etnisk norske fiskarar?

MortenStrøksnes
Nordsamar i Sápmi, fotograferte kring år 1900.

Nordsamar i Sápmi, fotograferte kring år 1900.

Foto: Granbergs Nya Aktiebolag

Om det norske og det samiske

DEL 1. Striden om vindkraftverka på Fosen har piska opp ein lang rekke konfliktar rundt det norske og det samiske. I dette essayet tar Morten A. Strøksnes for seg bitre kontroversar rundt eigedomsrett, ILO-konvensjon nr. 169, historie, juss, demokrati, identitet, reindrift, fiske og kunst.

MortenStrøksnes
Markering mot Fosen-vindkraft utanfor Sametinget.

Markering mot Fosen-vindkraft utanfor Sametinget.

Foto: Jan Langhaug / NTB

Tid for å følge menneskerettane

I ein leiar i Dag og Tid skriv redaktør Svein Gjerdåker at det er tid for eit kompromiss i Fosen-saka, og at vi må finne ei løysing der vindturbinane får stå, samtidig som reindrifta på Fosen får fortsette, om enn ikkje heilt som før.

Ordskifte
Det vert hevda at reindrifta på Fosen vil gå til grunne om ikkje vindturbinane på Roan og Storheia blir riven.

Det vert hevda at reindrifta på Fosen vil gå til grunne om ikkje vindturbinane på Roan og Storheia blir riven.

Foto: Heiko Junge / NTB

Hva nå?

Fosen-saken var et gjennombrudd for den internasjonale urfolksretten i Høyesterett. Domstolens storkammer bygde enstemmig på praksisen fra FNs menneskerettighetskomité da den fant at vindkraftkonsesjonen krenket samenes rettigheter. Etter halvannet år har regjeringen endelig akseptert at Høyesterett fant konsesjonsvedtaket folkerettsstridig. Men hva sier folkeretten om hvilke tiltak som nå må gjennomføres?

Ordskifte

Rein og vindkraft

Utbygginga av Alta-vassdraget ville bli en katastrofe for reindrifta. Det påsto seks reinbeitedistrikt med støtte fra forskere for 40 år siden. Energiminister Bjartmar Gjerde ble latterliggjort da han viste til at utbygginga kun ville berøre 21 rein.

Ordskifte

Tid for kompromiss

Som vi alle veit no, til og med regjeringa, bryt bygginga av dei 151 vindturbinane på Fosenhalvøya med FN-konvensjonen om sivile og politiske rettar og den retten reindriftssamane i området har til eiga kulturutøving.

SveinGjerdåker

Vindmøller i ein rettsstat?

Det er ikkje noko nytt at vindmøller er kjennemerke på ein rettsstat eller noko anna som me helst ikkje vil vera.

Ordskifte

Eit øksehogg i magen

Ei øks høgg meg i magen når eg ser kuftekledde demonstrantar verte frakta vekk av store, svartkledde kråker. Eller er det politimenn?

SusanneHætta
Reinsdyr vandrar rundt vindmøllene i Storheia vindpark, som er den største av vindparkane i porteføljen til Fosen Vind. Da han blei overført til ordinær drift i februar 2020, var han Noregs største vindpark, med 80 turbinar og ein effekt på 288 MW.

Reinsdyr vandrar rundt vindmøllene i Storheia vindpark, som er den største av vindparkane i porteføljen til Fosen Vind. Da han blei overført til ordinær drift i februar 2020, var han Noregs største vindpark, med 80 turbinar og ein effekt på 288 MW.

Foto: Heiko Junge / NTB

Ein vanskeleg vitskap

Dommen i Fosen-saka handlar om kulturelle rettar, men er bygd på naturvitskap. Forskinga på rein og vindkraft er ikkje eintydig.

Per AndersTodal

Har ikkje sett teikn til tilvenning

Beitelandet kring vindparkane på Fosen er tapt i den forstand at det ikkje kan brukast som før, seier reinforskar Anna Skarin.

Per AndersTodal
1 2 »