JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

1 2 3 4 ... 10 »

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Store ord på gyngande grunn om sjukepleie

«Behold dagens opptaktskrav til sykepleierutdanning og la Y-veien ligge død og begravet», skriv studentleiar i Norges Sykepleieforbund, Daniel Tørresvoll Stabu, i Dag og Tid 24. november i eit svar til framlegget mitt om å fjerne kravet til ein trear i norsk og matematikk for å kome inn på sjukepleiestudiet. Tydelegare kan det vel ikkje seiast.

Siri Helle

Ingen alarm frå forskingsfronten

Denne saka er i hovudsak bygd på observasjonane til folk som jobbar klinisk med barneautisme. Men det klart viktigaste forskingsmiljøet på autisme i Noreg er knytt til Autismestudien, eit samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Nic Waals Institutt. Arbeidet har pågått i 20 år, og forskarane har mellom anna nytta data frå Mor og barn-undersøkinga til å leite etter årsaker til autisme. Fram til 2018 var Columbia University partnar i det som da heitte ABC-studien, og National Institutes of Health i USA satsa 13 millionar dollar på arbeidet. Dette er av dei største forskingsprosjekta på autisme i verda og har resultert i ei lang rekkje vitskaplege artiklar.

Per Anders Todal

Illustrasjon: Shutterstock / NTB

Autismebølgja som ingen forstår

Talet på barn med autisme i Noreg vart firedobla på eit tiår. Årsaka er ikkje endra diagnostikk, seier erfarne fagfolk ved sjukehusa. Dei meiner auken er reell – og uforklarleg.

Per Anders Todal

Gjer døra høg for sjukepleiarstudentane

I 2040 kjem Noreg til å trenge 40.000 fleire sjukepleiarar enn vi gjorde i 2019, ifylgje Statistisk sentralbyrå. Det vert vi langt unna å klare å levere: Tvert om kan vi om 17 år kome til å mangle så mange som 30.000 sjukepleiarar.

Siri Helle
I 2015 møtte mange opp utanfor Narvik sjukehus for å protestere mot eit forslag om at sjukehuset skulle miste akuttberedskapen. No har ei arbeidsgruppe nedsett av Helse Nord føreslege å leggje ned akuttilbodet både i Narvik og ved fleire andre sjukehus i Nord-Noreg.

I 2015 møtte mange opp utanfor Narvik sjukehus for å protestere mot eit forslag om at sjukehuset skulle miste akuttberedskapen. No har ei arbeidsgruppe nedsett av Helse Nord føreslege å leggje ned akuttilbodet både i Narvik og ved fleire andre sjukehus i Nord-Noreg.

Foto: Bodil Kristine Fagerthun / NTB

Å leggje ned akutt- og fødetilbodet ved nordnorske sjukehus løyser ingenting, seier Rana-ordførar Geir Waage (Ap)

Å leggje ned akutt- og fødetilbodet ved nordnorske sjukehus løyser ingenting, seier Rana-ordførar Geir Waage (Ap)

Eva Aalberg Undheim

Farseplattforma

Saka er tragisk, fordi innføringa av eit nytt dataprogram har ført til at éin av ti legar på St. Olav sjukehus har sagt opp, mens éin av to vurderer stillinga si. Og saka er tragisk fordi mange hundrevis, truleg tusenvis, av meldingar mellom sjukehus og pasientar har blitt sporlaust borte.

Jan Inge Sørbø
Styret for Oslo universitetssjukehus (OUS) har vedteke dei endelege planane for det nye Rikshospitalet, eit nytt Aker sjukehus og nedlegging av Ullevål sjukehus.

Styret for Oslo universitetssjukehus (OUS) har vedteke dei endelege planane for det nye Rikshospitalet, eit nytt Aker sjukehus og nedlegging av Ullevål sjukehus.

Foto: Lise Åserud / NTB

Når vil Riksrevisjonen revidera Ullevål universitetssjukehus?

Siviløkonom Eilif Holte spurde, i Dag og Tid 13. januar 2023, om riksrevisoren Karl Erik Schjøtt Pedersen stoppa revisjonsarbeidet som gjeld nedlegging av Ullevål sjukehus / flytting av sjukehuset. Schjøtt Pedersens svar i Dag og Tid 20. januar var at Riksrevisjonen hausten 2021 vurderte å setta i gang «undersøkelser på beslutningsgrunnlaget for konseptvalg ved investeringer i sykehusbygg». Men Riksrevisjonen kunne ikkje gå inn i politiske «beslutningsprosesser før investeringsbeslutningen er tatt».

Ordskifte

Foto: Shutterstock / NTB

Vi underholder oss selv til døde

Den 18. august hadde Per Anders Todal en treffsikker, nødvendig og høyaktuell artikkel med tittelen «Eit politisk spørsmål». Todal skriver skarpt og dessverre riktig om den voldsomme skjermtiden som den norske befolkningen utøver, særlig blant barn, ungdom og unge voksne.

Ordskifte
Kattene har i snart 10.000 år freista å skaffe seg verdsherredøme ved å smitte oss med den eincella parasitten Toxoplasma gondii.

Kattene har i snart 10.000 år freista å skaffe seg verdsherredøme ved å smitte oss med den eincella parasitten Toxoplasma gondii.

Foto via Wikimedia Commons

Koevolusjon

Dei dyra vi menneske kanskje har minst sympati med, er nok parasittane. Sjølv om vi ikkje liker å tenkje på det, har mange parasittsamfunn utvikla seg i nært samarbeid med vertsorganismane sine (inkludert oss). Til dømes er alle virveldyr vi veit om, infiserte med sine eigne parasittormar.

ArveNilsen
«Mirakelstoffet» teflon har vist seg å ha nokre alvorlege skuggesider.

«Mirakelstoffet» teflon har vist seg å ha nokre alvorlege skuggesider.

Illustrasjon: Wikimedia Commons

Under den glatte yta

Stoffa som gjer steikjepanner glatte og jakker vasstette, kan bli forbodne. Det kan vi takke ein sta bonde i Virginia for.

Per AndersTodal
1 2 3 4 ... 10 »
1 2 3 4 ... 10 »

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Store ord på gyngande grunn om sjukepleie

«Behold dagens opptaktskrav til sykepleierutdanning og la Y-veien ligge død og begravet», skriv studentleiar i Norges Sykepleieforbund, Daniel Tørresvoll Stabu, i Dag og Tid 24. november i eit svar til framlegget mitt om å fjerne kravet til ein trear i norsk og matematikk for å kome inn på sjukepleiestudiet. Tydelegare kan det vel ikkje seiast.

Siri Helle

Ingen alarm frå forskingsfronten

Denne saka er i hovudsak bygd på observasjonane til folk som jobbar klinisk med barneautisme. Men det klart viktigaste forskingsmiljøet på autisme i Noreg er knytt til Autismestudien, eit samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Nic Waals Institutt. Arbeidet har pågått i 20 år, og forskarane har mellom anna nytta data frå Mor og barn-undersøkinga til å leite etter årsaker til autisme. Fram til 2018 var Columbia University partnar i det som da heitte ABC-studien, og National Institutes of Health i USA satsa 13 millionar dollar på arbeidet. Dette er av dei største forskingsprosjekta på autisme i verda og har resultert i ei lang rekkje vitskaplege artiklar.

Per Anders Todal

Illustrasjon: Shutterstock / NTB

Autismebølgja som ingen forstår

Talet på barn med autisme i Noreg vart firedobla på eit tiår. Årsaka er ikkje endra diagnostikk, seier erfarne fagfolk ved sjukehusa. Dei meiner auken er reell – og uforklarleg.

Per Anders Todal

Gjer døra høg for sjukepleiarstudentane

I 2040 kjem Noreg til å trenge 40.000 fleire sjukepleiarar enn vi gjorde i 2019, ifylgje Statistisk sentralbyrå. Det vert vi langt unna å klare å levere: Tvert om kan vi om 17 år kome til å mangle så mange som 30.000 sjukepleiarar.

Siri Helle
I 2015 møtte mange opp utanfor Narvik sjukehus for å protestere mot eit forslag om at sjukehuset skulle miste akuttberedskapen. No har ei arbeidsgruppe nedsett av Helse Nord føreslege å leggje ned akuttilbodet både i Narvik og ved fleire andre sjukehus i Nord-Noreg.

I 2015 møtte mange opp utanfor Narvik sjukehus for å protestere mot eit forslag om at sjukehuset skulle miste akuttberedskapen. No har ei arbeidsgruppe nedsett av Helse Nord føreslege å leggje ned akuttilbodet både i Narvik og ved fleire andre sjukehus i Nord-Noreg.

Foto: Bodil Kristine Fagerthun / NTB

Å leggje ned akutt- og fødetilbodet ved nordnorske sjukehus løyser ingenting, seier Rana-ordførar Geir Waage (Ap)

Å leggje ned akutt- og fødetilbodet ved nordnorske sjukehus løyser ingenting, seier Rana-ordførar Geir Waage (Ap)

Eva Aalberg Undheim

Farseplattforma

Saka er tragisk, fordi innføringa av eit nytt dataprogram har ført til at éin av ti legar på St. Olav sjukehus har sagt opp, mens éin av to vurderer stillinga si. Og saka er tragisk fordi mange hundrevis, truleg tusenvis, av meldingar mellom sjukehus og pasientar har blitt sporlaust borte.

Jan Inge Sørbø
Styret for Oslo universitetssjukehus (OUS) har vedteke dei endelege planane for det nye Rikshospitalet, eit nytt Aker sjukehus og nedlegging av Ullevål sjukehus.

Styret for Oslo universitetssjukehus (OUS) har vedteke dei endelege planane for det nye Rikshospitalet, eit nytt Aker sjukehus og nedlegging av Ullevål sjukehus.

Foto: Lise Åserud / NTB

Når vil Riksrevisjonen revidera Ullevål universitetssjukehus?

Siviløkonom Eilif Holte spurde, i Dag og Tid 13. januar 2023, om riksrevisoren Karl Erik Schjøtt Pedersen stoppa revisjonsarbeidet som gjeld nedlegging av Ullevål sjukehus / flytting av sjukehuset. Schjøtt Pedersens svar i Dag og Tid 20. januar var at Riksrevisjonen hausten 2021 vurderte å setta i gang «undersøkelser på beslutningsgrunnlaget for konseptvalg ved investeringer i sykehusbygg». Men Riksrevisjonen kunne ikkje gå inn i politiske «beslutningsprosesser før investeringsbeslutningen er tatt».

Ordskifte

Foto: Shutterstock / NTB

Vi underholder oss selv til døde

Den 18. august hadde Per Anders Todal en treffsikker, nødvendig og høyaktuell artikkel med tittelen «Eit politisk spørsmål». Todal skriver skarpt og dessverre riktig om den voldsomme skjermtiden som den norske befolkningen utøver, særlig blant barn, ungdom og unge voksne.

Ordskifte
Kattene har i snart 10.000 år freista å skaffe seg verdsherredøme ved å smitte oss med den eincella parasitten Toxoplasma gondii.

Kattene har i snart 10.000 år freista å skaffe seg verdsherredøme ved å smitte oss med den eincella parasitten Toxoplasma gondii.

Foto via Wikimedia Commons

Koevolusjon

Dei dyra vi menneske kanskje har minst sympati med, er nok parasittane. Sjølv om vi ikkje liker å tenkje på det, har mange parasittsamfunn utvikla seg i nært samarbeid med vertsorganismane sine (inkludert oss). Til dømes er alle virveldyr vi veit om, infiserte med sine eigne parasittormar.

ArveNilsen
«Mirakelstoffet» teflon har vist seg å ha nokre alvorlege skuggesider.

«Mirakelstoffet» teflon har vist seg å ha nokre alvorlege skuggesider.

Illustrasjon: Wikimedia Commons

Under den glatte yta

Stoffa som gjer steikjepanner glatte og jakker vasstette, kan bli forbodne. Det kan vi takke ein sta bonde i Virginia for.

Per AndersTodal
1 2 3 4 ... 10 »