JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

1 2 »

Gift

Mange tenker at norske styresmakter arbeider for fellesskapet, gjer jobben sin og har krav på vår tillit. Tilstanden i norske fjordar viser at dette ikkje er tilfellet.

Morten A. Strøksnes
FILE PHOTO: The sun sets behind wind turbines on the Burbo Bank wind farm in the Mersey Estuary in Liverpool, Britain May 8, 2023. REUTERS/Phil Noble/File Photo

FILE PHOTO: The sun sets behind wind turbines on the Burbo Bank wind farm in the Mersey Estuary in Liverpool, Britain May 8, 2023. REUTERS/Phil Noble/File Photo

PHIL NOBLE

Grønt liv

Berre sola er ei varig kjelde til livsopphald. Tilnærma alt liv er knytt til bygginga av organisk stoff ved det vi kallar kolsyreassimilasjon. Sola skin på grøne planter. Dei gjer om solstrålane til energirikt organisk stoff. Dette har livet på jorda halde på med i meir enn éin milliard år. Ein heil del av det som er vorte bygd opp av organisk stoff, er lagra og i ulike former.

Ordskifte

Utsett inntil vidare

Vi blir dagleg minte om at Russland har gått til ein brutal invasjon og fører ein krig utanfor alt som heiter folkerett. Eg er vel ikkje den einaste som slår på Dagsnytt kvar morgon i ei blanding av otte og håp: Kan noko tyda på at dette endar snart? Men det er lite nytt, og svært lite godt nytt frå austfronten.

Jan IngeSørbø

Jordvernet tapar

Vi held fram med å byggja ned matjorda vår i dette landet – altså jord som enkelt nyttast som jordbruksland.

SveinGjerdåker
Noreg har nær ein halv million hytter i dag, men det er alt vedteke arealplanar som inneber ei tredobling av arealet til eksisterande tettbygde fritidsbustader, ifølgje estimat frå Norsk institutt for naturforsking.

Noreg har nær ein halv million hytter i dag, men det er alt vedteke arealplanar som inneber ei tredobling av arealet til eksisterande tettbygde fritidsbustader, ifølgje estimat frå Norsk institutt for naturforsking.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Det vanskelege naturvernet

Politikarane har forplikta seg til å verne meir natur. Men dei vil ikkje innskrenke kommunane si makt i arealpolitikken og heller ikkje rokke ved planlagde nedbyggingar.

EvaAalberg Undheim
I 2019 publiserte ei gruppe forskarar ein rapport om dei økonomiske verdiane knytte til økosystemtenester frå Oslofjorden og tilstøytande strandsoner.

I 2019 publiserte ei gruppe forskarar ein rapport om dei økonomiske verdiane knytte til økosystemtenester frå Oslofjorden og tilstøytande strandsoner.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kva er naturen verd?

Tone Smith er økonom og skribent. Ho skriv om naturmangfald i lys av FNs naturtoppmøte, som vart avsutta denne veka. Del 3

DAG OGTID
Lågendeltaet naturreservat, her ved Lillehammer bru.

Lågendeltaet naturreservat, her ved Lillehammer bru.

Foto: Jan-Tore Egge / Wikimedia Commons

Business og biomangfald

Næringslivet har fått auga opp for naturkrisa, men er mest oppteke av rapportering, privat finans og ein «naturpositiv økonomi».

DAG OGTID
Utsyn over Salten frå Norskehavet til Sverige. I framgrunnen ser ein (frå venstre) Åselidalen og Falkflogdalen, med havet, Bodø og Saltstraumen like utanfor biletet. I søraust, i bakgrunnen til høgre, ser ein «Dei tre store», fjella (frå venstre) Satertind, Båtfjellet og Solvågtind i Junkerdal nasjonalpark, som grensar til Sverige og Padjelanta nasjonalpark, Sveriges største.

Utsyn over Salten frå Norskehavet til Sverige. I framgrunnen ser ein (frå venstre) Åselidalen og Falkflogdalen, med havet, Bodø og Saltstraumen like utanfor biletet. I søraust, i bakgrunnen til høgre, ser ein «Dei tre store», fjella (frå venstre) Satertind, Båtfjellet og Solvågtind i Junkerdal nasjonalpark, som grensar til Sverige og Padjelanta nasjonalpark, Sveriges største.

Alle foto: Håvard Rem

Eit liv i reindrift

RØKLAND: Olof Anders Kuhmunen kom til verda året etter tvangsflyttinga av samane i 1949. No ser han attende og seier: – Når eg ser stolt sameungdom, kan eg døy lukkeleg.

HåvardRem
Lundefugl med fangst av sildelarvar i 2019. Når sildelarvene er så lite utvikla, mettar dei ikkje nok til at fugleungane kan vekse seg sterke.

Lundefugl med fangst av sildelarvar i 2019. Når sildelarvene er så lite utvikla, mettar dei ikkje nok til at fugleungane kan vekse seg sterke.

Foto: Tycho Anker-Nilssen

Når himmelen blir stille

Det er ei vakker verd eg reiser gjennom – natur kan knapt kjennast friskare og reinare enn farvatna sørvest for Røstlandet. Om eg ikkje visste betre, ville eg ikkje ant at noko var gale. Men noko er alvorleg gale.

Per AndersTodal

Når fisk druknar

Endringar i havets kjemi går for sakte til at nokon lagar ein katastrofefilm om det. Men det er dette som avgjer lagnaden til livet på jorda, slik vi kjenner det.

MortenStrøksnes
1 2 »
1 2 »

Gift

Mange tenker at norske styresmakter arbeider for fellesskapet, gjer jobben sin og har krav på vår tillit. Tilstanden i norske fjordar viser at dette ikkje er tilfellet.

Morten A. Strøksnes
FILE PHOTO: The sun sets behind wind turbines on the Burbo Bank wind farm in the Mersey Estuary in Liverpool, Britain May 8, 2023. REUTERS/Phil Noble/File Photo

FILE PHOTO: The sun sets behind wind turbines on the Burbo Bank wind farm in the Mersey Estuary in Liverpool, Britain May 8, 2023. REUTERS/Phil Noble/File Photo

PHIL NOBLE

Grønt liv

Berre sola er ei varig kjelde til livsopphald. Tilnærma alt liv er knytt til bygginga av organisk stoff ved det vi kallar kolsyreassimilasjon. Sola skin på grøne planter. Dei gjer om solstrålane til energirikt organisk stoff. Dette har livet på jorda halde på med i meir enn éin milliard år. Ein heil del av det som er vorte bygd opp av organisk stoff, er lagra og i ulike former.

Ordskifte

Utsett inntil vidare

Vi blir dagleg minte om at Russland har gått til ein brutal invasjon og fører ein krig utanfor alt som heiter folkerett. Eg er vel ikkje den einaste som slår på Dagsnytt kvar morgon i ei blanding av otte og håp: Kan noko tyda på at dette endar snart? Men det er lite nytt, og svært lite godt nytt frå austfronten.

Jan IngeSørbø

Jordvernet tapar

Vi held fram med å byggja ned matjorda vår i dette landet – altså jord som enkelt nyttast som jordbruksland.

SveinGjerdåker
Noreg har nær ein halv million hytter i dag, men det er alt vedteke arealplanar som inneber ei tredobling av arealet til eksisterande tettbygde fritidsbustader, ifølgje estimat frå Norsk institutt for naturforsking.

Noreg har nær ein halv million hytter i dag, men det er alt vedteke arealplanar som inneber ei tredobling av arealet til eksisterande tettbygde fritidsbustader, ifølgje estimat frå Norsk institutt for naturforsking.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Det vanskelege naturvernet

Politikarane har forplikta seg til å verne meir natur. Men dei vil ikkje innskrenke kommunane si makt i arealpolitikken og heller ikkje rokke ved planlagde nedbyggingar.

EvaAalberg Undheim
I 2019 publiserte ei gruppe forskarar ein rapport om dei økonomiske verdiane knytte til økosystemtenester frå Oslofjorden og tilstøytande strandsoner.

I 2019 publiserte ei gruppe forskarar ein rapport om dei økonomiske verdiane knytte til økosystemtenester frå Oslofjorden og tilstøytande strandsoner.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kva er naturen verd?

Tone Smith er økonom og skribent. Ho skriv om naturmangfald i lys av FNs naturtoppmøte, som vart avsutta denne veka. Del 3

DAG OGTID
Lågendeltaet naturreservat, her ved Lillehammer bru.

Lågendeltaet naturreservat, her ved Lillehammer bru.

Foto: Jan-Tore Egge / Wikimedia Commons

Business og biomangfald

Næringslivet har fått auga opp for naturkrisa, men er mest oppteke av rapportering, privat finans og ein «naturpositiv økonomi».

DAG OGTID
Utsyn over Salten frå Norskehavet til Sverige. I framgrunnen ser ein (frå venstre) Åselidalen og Falkflogdalen, med havet, Bodø og Saltstraumen like utanfor biletet. I søraust, i bakgrunnen til høgre, ser ein «Dei tre store», fjella (frå venstre) Satertind, Båtfjellet og Solvågtind i Junkerdal nasjonalpark, som grensar til Sverige og Padjelanta nasjonalpark, Sveriges største.

Utsyn over Salten frå Norskehavet til Sverige. I framgrunnen ser ein (frå venstre) Åselidalen og Falkflogdalen, med havet, Bodø og Saltstraumen like utanfor biletet. I søraust, i bakgrunnen til høgre, ser ein «Dei tre store», fjella (frå venstre) Satertind, Båtfjellet og Solvågtind i Junkerdal nasjonalpark, som grensar til Sverige og Padjelanta nasjonalpark, Sveriges største.

Alle foto: Håvard Rem

Eit liv i reindrift

RØKLAND: Olof Anders Kuhmunen kom til verda året etter tvangsflyttinga av samane i 1949. No ser han attende og seier: – Når eg ser stolt sameungdom, kan eg døy lukkeleg.

HåvardRem
Lundefugl med fangst av sildelarvar i 2019. Når sildelarvene er så lite utvikla, mettar dei ikkje nok til at fugleungane kan vekse seg sterke.

Lundefugl med fangst av sildelarvar i 2019. Når sildelarvene er så lite utvikla, mettar dei ikkje nok til at fugleungane kan vekse seg sterke.

Foto: Tycho Anker-Nilssen

Når himmelen blir stille

Det er ei vakker verd eg reiser gjennom – natur kan knapt kjennast friskare og reinare enn farvatna sørvest for Røstlandet. Om eg ikkje visste betre, ville eg ikkje ant at noko var gale. Men noko er alvorleg gale.

Per AndersTodal

Når fisk druknar

Endringar i havets kjemi går for sakte til at nokon lagar ein katastrofefilm om det. Men det er dette som avgjer lagnaden til livet på jorda, slik vi kjenner det.

MortenStrøksnes
1 2 »